Terms & Conditions

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens

ALIKA BVBA
Ellermanstraat 81/1606
2060 Antwerpen
België
BE 0567.523.442

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van ALIKA biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van ALIKA moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ALIKA aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Bovenop de vermelde prijzen komt de verzendingskost, waarvan u melding krijgt alvorens u afrekent.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ALIKA heeft steeds het recht prijzen te wijzigen omwille van wettelijke noodzaak of omwille van prijsverhogingen vanwege haar leveranciers en heeft tevens steeds het recht eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij op de hoogte gesteld. De Klant heeft dan het recht zijn bestelling te annuleren.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de producten en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ALIKA niet. ALIKA is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ALIKA is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via onze contactpagina. 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ALIKA. ALIKA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online betalingen

Tenzij uitdrukkelijke afwijkende betalingstermijnen worden overeengekomen, dient ALIKA de volledige betaling van het order te ontvangen vooraleer over te gaan tot verzending van de bestelling. Mollie regelt de online betaling van de klant bij afronding van zijn order in een volledig tegen fraude verzekerde en beveiligde omgeving:

- met gebruik van een bankkaart: Bancontact
- of met Online Banking: KBC/CBC Payment Button en Belfius Direct Net (bankoverschrijving).

Bij een online betaling wordt de bestelling onmiddellijk geregistreerd als betaald en is de bestelling dus klaar voor verdere afhandeling / verzending.

Betalingstermijnen:
Indien ALIKA uitzonderlijk een schriftelijk bevestigde betalingstermijn toestaat, behoudt ALIKA het recht bij gebrek aan betaling binnen de gestelde betalingstermijn een forfaitaire administratieve kost in rekening te brengen van 10% van het orderbedrag, met een minimum van 50 euro, te vermeerderen met nalatigheidsintresten berekend aan 8% pro rato temporis.

Voor niet-courante orders (groot bedrag, specifieke bestelling of ontwerp op maat van de klant…) kan ALIKA uitzonderlijk een voorschot tot 50% vragen als voorwaarde tot de definitieve aanvaarding en verwerking van een dergelijk order.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De producten worden verpakt geleverd op het door de Klant opgegeven afleveradres. Dit binnen de 1 tot 5 werkdagen, na ontvangst van de orderbevestiging, door een erkende koerierdienst of geleverd door een werknemer van ALIKA. Kosten voor levering zijn steeds ten laste van de Klant. Alvorens over te gaan tot een confirmatie van het order, krijgt de Klant een gedetailleerde opgave van de verzendingskost samen met een berekening van de totaalprijs. Na goedkeuring van deze kosten volgt de definitieve orderbevestiging.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant binnen de 48u na ontvangst worden gemeld aan ALIKA. ALIKA kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de Klant geen melding van beschadiging en/of tekortkoming geeft binnen de 48u na ontvangst van het product. Het product dient in dit geval binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst in originele verpakking en zonder sporen van gebruik teruggezonden te worden naar ALIKA. Terugzending verloopt steeds op eigen verantwoordelijkheid en kosten van de Klant.

Elk geretourneerd product wordt zorgvuldig geanalyseerd door ALIKA. Indien wordt vastgesteld dat het product of de toebehoren schade vertonen zoals onder meer verwijderde etiketten of labels, geur van parfum, vlekken, scheuren of beschadigde verpakking, dan kan zij deze producten weigeren en/of een schadevergoeding eisen voor het vastgestelde waardeverlies.
Na controle en goedkeuring van de retourzending, zal de kostprijs binnen de 30 dagen teruggestort worden op de rekening van de klant.

ALIKA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigingen van de verpakking ten gevolge van het transport door een externe koerierdienst. Bij beschadiging van het product, zal ALIKA de nodige stappen ondernemen om te onderzoeken waar de oorzaak van deze beschadiging ligt en zal de klant, indien ALIKA verantwoordelijk is, een nieuw exemplaar ontvangen.

Bij een laattijdige levering door stockbreuk, einde reeks van het product of enige andere overmacht, zal de klant op de hoogte gebracht worden. Indien ALIKA de Klant niet op de hoogte brengt van een late levering heeft de Klant het recht om de bestelling kosteloos te annuleren en zal de kostprijs binnen de 30 dagen teruggestort worden op de rekening van de Klant. ALIKA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een laattijdige levering door de externe koerierdienst.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ALIKA of rechthoudende derden. De teksten, logo’s en alle designs blijven eigendom van ALIKA en mogen in geen geval gebruikt worden voor eigen- of commerciële doeleinde van een buitenstaander.
De Klant en (overige) gebruikers van de Website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).

Artikel 7: Herroepingsrecht

Op alle online aankopen (aangemaakt via de website) geldt een zichttermijn van 14 dagen na levering. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit. Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 30 dagen worden teruggestort. Elke terugzending dient vooraf gemeld via email aan ALIKA. Dat kan via mail of door gebruik te maken van het modelformulier dat per mail of post opgestuurd mag worden naar info@alika.se.

Voorbeeld modelformulier:
Aan: ALIKA BVBA (Ellermanstraat 81/1606, 2060 Antwerpen – info@alika.se)
Ik/Wij(*) ………………………………………… deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen(*)/levering van de volgende dienst(*) herroep/herroepen (*)
Besteld op(*)/Ontvangen op (*) ……………………………………………………………………………………
Naam/Namen consument(en)(*) ……………………………………………………………………………………
Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………
Datum ……………………………………………………………………………………
Handtekening van consument(en) ……………………………………………………………………………………
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is


Tijdens de zichttermijn is de consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken en / of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard en kenmerken van het artikel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is (beschadiging door de Klant, gebruikssporen, …), behoudt ALIKA zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product - op eigen verantwoordelijkheid en kosten - met alle geleverde toebehoren in de originele staat en waar redelijkerwijs mogelijk ook in originele verpakking aan de ondernemer retourneren.

Indien aan bovenvermelde voorwaarden niet werd voldaan behoudt ALIKA het recht kosten aan te rekenen voor de retour of de retour te weigeren.

De zichttermijn is niet van toepassing op:

  • Door ALIKA gemaakte offertes/aanbiedingen die door de klant uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werden voor aankoop. Op het moment van schriftelijke bevestiging van aankoop door de klant wordt de koop onmiddellijk een feit.
  • Aankopen op firma (B2B). De zichttermijn is enkel geldig op particuliere aankopen. 
  • Producten die uniek voor de koper gemaakt zijn.
  • Producten die verzegeld waren, en waarvan de verzegeling verbroken is.

Voor bovenstaande gevallen kan de annulatie van de bestelling geweigerd worden, of kunnen annulatiekosten worden doorgerekend.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst van ALIKA en het artikel op zijn kosten en verantwoordelijkheid terug te bezorgen aan ALIKA.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant ALIKA zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 kalenderdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van ALIKA is bereikbaar via sales@alika.se. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door ALIKA om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ALIKA BVBA. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de Rechtbank bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waar ALIKA BVBA zijn zetel heeft gevestigd.